I.INFORMACIÓ GENERAL

 En compliment amb el deure de la informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es troben les següents dades:

  • Responsable: Alba Cunill Gartmann
  • NIF: 39384795D
  • Adreça: C/ Firal, 1 bxs 17430, Santa Coloma de Farners, Girona, Espanya
  • E-mail:albacunill@gmail.com

A través del present comunicat la responsable,  posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.vincles.cat la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar a qui utilitzi aquest lloc web que ho fa sota la seva responsabilitat.

La responsable es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

La responsable Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, es comunicaran en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Legislació i jurisdicció

Aquesta política de privacitat està adaptada a la legislació i normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

. El Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999,. De 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

. La Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Registre de dades de caràcter personal

En compliment de lo establert a la RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals rebudes per la responsable mitjançant els formularis que apareixen a la seva pàgina web quedaran incorporats i seran tractats en els nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts en els formularis que l’usuari empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.

Les dades que siguin recollides per la responsable a través del correu electrònic seran utilitzades amb la finalitat de comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades Vincles sobre  temes d’interès.

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

L’acceptació al present avís legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè la responsable pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a la responsable l’adreça anteriorment indicada, manifestant la seva voluntat.

La responsable no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual i comunicar qualsevol modificació de les dades.

L’usuari tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per això haurà de posar-se en contacte amb Vincles per e-mail  albacunill@gmail.com

La responsable procedirà si escau a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat a la qual van ser enregistrades.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

Cessió i principi de seguretat de les dades

S’informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres parts per finalitats diferents a les expressades. En cas que fos necessari realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars, excloent l’autorització expressa per a que puguin ser conegudes per les famílies incloses al grup creat pel delegat de cada classe assignat per l’associació.

La responsable adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades facilitades.

Enllaços a llocs webs de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o vincles que permetin accedir a pàgines web de tercers, diferents a www.vincles.cat i que per tant no són operats per la responable. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos els responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Els enllaços que es realitzin a llocs web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objectiu posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.